Profil

Fotografia mea
las descrierea mea la discreţia altora.

miercuri, 9 ianuarie 2013

Rivalitatea polono-austro-turcă şi activitatea diplomaţiei moldovene în anii 1683-1699


Anul 1683 reprezintă momentul crucial în istoria Europei creştine, atunci când otomanii au suferit un eşec răsunător sub zidurile Vienei, fapt ce a însemnat, pe de o parte, iniţierea reculului Semilunei şi, implicit, demararea procesului de dezintegrare şi de transformare a statului întemeiat de Osman într-un „om bolnav al Europei”, iar pe de altă parte – accentuarea veleităţilor de puteri balcanice ale statelor vecine Ţărilor Române.
Imperiul Habsburgic devine unul dunărean, pe când Regatul Poloniei este aproape de desăvârşirea dezideratului de încorporare a Ţării Moldovei. De altfel, în cadrul Ligii Sfinte, constituite la sfârşitul anului 1683, sub auspiciile Papei, cu participarea Casei de Austria, a Poloniei şi a Elveţiei, nu puteau să facă parte şi Ţările Române, a căror domni, deşi dornici să contracareze pericolul omniprezent pe care-l prezenta Imperiul Otoman pentru creştinătate, erau cât se poate de conştienţi de tendinţele anexioniste ale habsburgilor şi polonezilor. Astfel se explică semnarea Tratatului de la Făgăraş, la 1 iunie 1685, prin care principele Transilvaniei, Mihail Apaffy, şi domnul Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino, se angajau să-şi acorde sprijin reciproc în caz de primejdie.[1]
În ultimele decenii ale sec. XVII, domnii Moldovei duceau o politică oscilantă între puterea suzerană – Imperiul Otoman şi cele două puteri regionale – Imperiul Habsburgic şi Regatul Poloniei. Intrigile şi viziunile principalelor clanuri boiereşti din Moldova determinau în mare măsură vectorul extern al ţării. De altfel, „Ruseteştii, împreună cu Constantin Cantemir, erau adepţii unei apropieri faţă de Poartă sau Imperiul habsburgic, din aversiune faţă de Polonia, pe când Costineştii rămăseseră credincioşi legăturilor cu polonii[2].
În timpul ultimei domniei a lui Şerban Petriceicu în Ţara Moldovei (noiembrie 1683 – martie 1684), statul românesc de la est de Carpaţi se confrunta cu o perpetuă criză internă, datorată divergenţelor dintre cele mai influente familii boiereşti, precum şi a caracterului molatic al domnitorului. Cu toate că Nicolae Iorga îl considera pe Şerban Petriceicu un „om de o cultură distinsă[3], în cronica atribuită lui Nicolae Costin, portretul domnului moldovean se prefigurează ca al unui „om blând şi slab la domnie, că cine cum grăia pre toţi credea şi toţi erau fără frică de dânsul[4].
Cronicarul Ion Neculce consemnează momentul celei de-a doua (după alte surse, a celei de-a treia) accederi la tronul Ţării Moldovei: „Petriceico-vodă, după ce-au înţeles c-au bătut pe turci la Beci, s-au scoborât cu moldovenii probegi şi cu puţintei leşi în târgu în Suceavă ş-au început a strânge pe boieri, pe unii de nevoie, alţii viniè de bună voie. Şi de acolo s-au scoborât la leşi ş-au triimis pogheaz de au luat şi pe Duca-vodă[5]. Despre dificultăţile cu care s-a confruntat Şerban Petriceicu pentru a redobândi, după un deceniu, tronul Moldovei, avem confirmare şi de la Iorga, cel care susţine că domnul miza „pe căpeteniile pribegilor vacanţi, din categoria de boiernaşi, de mazili doritori de venituri, ca Smucilă şi Moţoc[6]. Nu se cunoaşte cu exactitate data începerii campaniei de recucerire a tronului Moldovei, dar se poate consemna că în septembrie 1683 nordul ţării era ocupat de oştenii lui Petriceicu[7].
Fiind sprijinit de polonezi, care concepeau schimbarea domnului moldovean ca pe o parte componentă a luptei antiotomane, Şerban Petriceicu beneficia de suportul financiar al regelui Ioan Sobieski şi al câtorva nobili polonezi. În corespondenţa domnitorului către Andrei Potocki, castelanul Cracoviei, din data de 7 ianuarie 1684, acesta menţionează că „de două săptămâni am ajuns sănătos şi cu bine la Iaşi, fără vreo împiedicare şi năvălire importantă din partea duşmanilor[8]. În aceeaşi scrisoare adresată nobilului polonez, domnul mai precizează că oastea moldoveană, alături de cea a cazacilor, cu care erau în alianţă politico-militară, ca urmare a unui presupus tratat încheiat la Chişinău,[9]s-au împrăştiat nu din altă pricină, ci numai că duşmanul a mânat înaintea sa cirezi mari de vite împotriva alor noştri şi i-a lovit pe ai noştri bine din tunuri, care au fost şapte bucăţi. Împotriva cărora n-a fost cu putinţă să reziste ai noştri, căci toată oastea căzăcească s-a aflat fără praf de puşcă. De aceea întreaga noastră oaste a trebuit să sufere o astfel de înfrângere şi împrăştiere[10]. În continuare, domnul moldovean îl înştiinţează pe nobilul polonez cu privire la planurile sale şi îi solicită ajutor: „Noi trebuie să răzbatem spre Suceava, iar de acolo mai sus, unde vom aştepta ajutorul, şi încă grabnic de la domnia ta, pentru care te rugăm mult, căci aceşti cazaci sânt şi puţini şi foarte nesupuşi şi dificili pentru orice slujbă. Pe dumnealui, domnul Dymidecki, polcovnicul m.s. regelui, l-am trimis înainte de Naşterea Domnului împotriva lui Duca domnul, care se afla aici în ţară la Domneşti. (...) Abia astăzi, după această înfrângere a cazacilor, trimit la dumnealui, ca să se îndrepte cu oastea spre Roman, căci văd că aici e mică nădejdea de puterea căzăcească (...) dar acum trebuie să mă retrag în derută. Dacă nu va fi ajutor grabnic de la domnia ta, vor trebui să piară în vederea tuturora atât sărmanii boieri de ţară, cât şi alţii care s-au aruncat asupra acestui duşman. Ceea ce totul se întâmplă în parte din lipsa de ajutor din partea domniei tale. Pentru Dumnezeu deci, binevoieşti domnia ta să îngrijeşti de securitatea şi de fericirea de pagube a oamenilor creştini, ca să nu fim în derută şi să-i dăm sub sabia păgână[11].
S-au făcut încercări să se obţină şi sprijinul ţarului moscovit. La 11 ianuarie 1684, mitropolitul Dosoftei, împreună cu căminarul Lupu, au fost delegaţi „să ducă ţarului şi mai marilor statului rusesc scrisori şi să încerce negocierea unui tratat de alianţă şi apărare împotriva turcilor[12]. Întâlnirea cu reprezentanţii Moscovei a avut loc la 3 martie 1684, dar s-a încheiat fără obţinerea rezultatului scontat.
În ceea ce priveşte relaţiile moldo-polone, domnul Şerban Petriceicu primise răspuns de la regele Ioan Sobiescki. În scrisoarea din 16 ianuarie 1684, regele Poloniei se miră că domnul moldovean nu ştia de întoarcerea sa şi îl asigură că i-a trimis de îndată „dragoni şi tunuri pentru apărarea şi slujba lăudabilă a domniei sale[13]. De asemenea, Ioan al III-lea îl asigura pe domnul Moldovei că principele Transilvaniei, Mihail Apaffy (1661-1690), nu are intenţii expansioniste şi îi poate fi aliat: „(...)din partea principelui Transilvaniei nu trebuie să ne temem de niciun avânt duşmănos, căci acesta, ca întotdeauna, aşa şi acuma îşi va arăta faţă de noi bunăvoinţa prietenească şi neclintită. Prin urmare, trebuie să avem credinţă tare în Dumnezeu că nu v-a răsturna opera începută de credincioşii săi spre bucuria creştinătăţii[14].
Într-o altă scrisoare de-a regelui polonez adresată domnitorului Moldovei, datată pe 25 ianuarie 1684 şi emisă din Cracovia, se observă că Ioan Sobiescki cunoştea situaţia din Ţara Moldovei şi că încerca să-l îmbărbăteze pe domnul moldovean: „(...)căci aşa ne-am aşteptat totdeauna, ca tătarii, flămânzi şi garnisiţi cu prizonieri, privind din depărtare la casele lor şi la mosafirii răspândiţi la ei (aluzie la cazaci – n.n.), să fie nevoiţi să ia o astfel de hotărâre (adică să răspundă chemării sultanului de a se lupta cu polonezii şi cu „trădătorul” domn al Moldovei – n.n.). (...) Nădejdea-i la Dumnezeu că aceiaşi cazaci se vor strânge şi se vor aduna din nou în grabă, căci noi le-am trimis dinainte de câteva săptămâni suma de 100 000 de zloţi şi câteva sute de bucăţi de postav şi de stofă pentru a-i îmboldi la alte lupte (...) Prin urmare, domnia ta poţi sta în siguranţă în ţara domniei tale şi poţi ţine capitala, din mila Domnului recucerită[15].
Cea din urmă depeşă din perioada domniei lui Şerban Petriceicu, pe care am găsit-o în culegerea de documente a lui Ilie Corfus, se precizează că noul domnitor „Dumitraşcu, numit de Poartă în domnia Moldovei, a rămas încă dincolo de Dunăre, nevoind să intre în chip nesocotit în ţară, deşi este invitat peste măsură de unii boieri moldoveni, până ce nu va avea o asistenţă numeroasă[16].
Ultima domnie a lui Serban Petriceicu a fost una măcinată de interminabile lupte între Regatul Poloniei, victorios în centrul Europei (aportul trupelor lui Ioan Sobiescki la bătălia pentru Viena fusese determinant), dar înfrânt în sud-estul continentului de năvălirile tătare asupra Ţării Moldovei, şi Imperiul Otoman, aparent muribund, dar cât se poate de furibund în a-şi menţine poziţiile în Balcani şi la nord de Dunăre. Astfel, din cauza lipsei de stabilitate politică internă şi externă, domnul moldovean nu a putut rezista pe tron mai mult de câteva luni şi, după cum se spune în cronica lui Ion Neculce: Petriceico-vodă, vădzând că n-are cu cine să stè, s-au întorsu din Ieşi iar la Suceavă, şi-nţelegând c-au pus turcii domnu pe Dumitraşcu-vodă Ca(n)tacuzino, luat-au şi el miere şi vin, vaci şi boi, turme de oi, ce-au putut apuca, şi s-au dus în Ţara Leşască. Ş-au stăpânit şi el, de la Ieşi, de la noiemvri pănla făurar. Bogat bine şi folos au rămas ţărâi şi de la Petriceico-vodă, pradă şi foamete mare![17]”.
Un alt domn, care s-a aflat de trei ori pe tronul Moldovei, de fiecare dată înregistrând domnii efemere, a fost Dumitraşcu Cantacuzino. Se consideră că încă din iarna anului 1684 (după unele date în ianuarie, iar după altele – în februarie) noul domn fusese întărit prin firman în scaunul Ţării Moldovei, însă instalarea sa definitivă avusese loc abia în primăvara acelui an. În martie, cu ajutorul unei armate turco-tătare, Dumitraşcu-vodă venea să readucă Moldova sub ascultare otomană. Tot atunci fusese întărită garnizoana de la Cameniţa, iar susţinătorii lui Petriceicu – izgoniţi[18].
La 10 aprilie 1684, Gheorghe Balş, vornic de Câmpulung, descrie într-o scrisoare către Dubău spătarul alungarea oamenilor lui Petriceicu din ţară. În corespondenţă se menţionează că „Dumitraşcu domnul, sosind cu turci şi tătari la Iaşi, şade în capitală fără nici o primejdie, şi a scris cărţi deschise către toţi boierii şi nobilimea, care au rămas încă în provincie, să meargă grabnic la el, iar dacă n-ar voi să vină, îi va da tătarilor şi turcilor, pe ei înşişi şi avutul lor. De la Poartă este un astfel de firman, în care scriu ca provincia să nu dea deloc haraci timp de patru ani. Poarta a trimis bani pentru a recruta oameni, atât pedeştri, cât şi călări, cât mai mulţi cu putinţă. Pe Şerban, domnul Munteniei, l-au şi trimis la război, care este acum la Cetatea Albă şi spun că are să treacă Prutul la Huşi şi are să se unească cu tătarii (...) Domnul Dumitraşcu încă se pregăteşte pentru Soroca, căci hanul, cu tătarii, se sprijină în Tighina, unde aşteaptă pe Köprülü seraschierul şi cu caimacamul, cu care se află şapte paşale, care merg împreună cu hanul să aşeze pe Dumitraşcu în Ucraina (adică să-l numească Hatman al Ucrainei – n.n.)”[19].
Între timp, regele polon şi Petriceicu atacă cetatea Cameniţa şi intră în ţară. Pentru a se salva, Dumitraşcu vodă părăseşte Iaşiul, îndreptându-se spre Galaţi. Dar modificarea politicii externe polone faţă de Ţara Moldovei, care prevedea încorporarea acesteia a îndepărtat boierii şi pe însuşi Petriceicu de la colaborare. Dumitraşcu Cantacuzino, care era considerat un venetic şi venea cu o armată străină, a unit împotriva sa biserica şi boierimea. Ţăranii şi orăşenii erau şi ei nemulţumiţi, cu toate că sultanul îi scutise timp de patru ani de tribut. Jafurile şi distrugerile provocate în timpul luptelor pentru domnie, dar şi foametea ce a bântuit ţara în perioada 1684-1686 a condus la pauperizarea populaţiei.[20] Cronicarul Ion Neculce descrie situaţia din Ţara Moldovei destul de plastic: „Dece viind domnia în leşi ş-aşădzindu-să în scaon, era mare foamete, că fusesă ţara toată bejenită, că nu putusă oamenii ara şi nu se făcusă pâne. Era oameni toţi leşinaţi şi morţi pe drumuri şi pe uliţi, cât să mânca om pe om (...) Tâlhăret mult era. De la Cotnar în sus era ţara pustie (...) viteli era scumpă, mierea era scumpă, găineli mai nu era în ţară (...) Bani ieşisă mulţi din ţară, dar bucate nu era[21].
Istoricul A.D. Xenopol afirma că „mulţi din locuitorii ţărei se duceau de bună voia lor robi la Tătari, pentru a scăpa de foamete”[22], precizând că e posibil ca şi cronicarii să fi exagerat în descrierea evenimentelor: „ce sunt, alături cu atari nenorociri reale, cele mai cumplite închipuiri ale poeţilor!”[23]. Totodată, autorul primei sinteze a istoriei românilor accentuează faptul că „în loc de a uşura mizeria obştească, Cantacuzino speculează asupra nevoilor poporului, căutând în atare mod să facă avere[24].
Până şi principele Transilvaniei, Mihai Apaffy, era în cunoştinţă de cauză despre situaţia precară din Moldova. Conform informaţiilor furnizate de marele căpitan al secuilor, Dáczo János, care era omul său de încredere trimis la Iaşi, trupele de tătari se retrăseseră, însă ţara era bântuită de o mare foamete.[25]
În concluzie, cea din urmă domnie a lui Dumitraşcu Cantacuzino provocase revolta populaţiei nemulţumite de politica fiscală a acestuia, dar şi de originea sa elenă: „Cu prilejul mazilirei lui Dumitraşcu Cantacuzino, se face în Iaşi o mare răscoală contra Grecilor care se înmulţise fără încetare în timpurile de tulburare şi sub domnia mai multor Greci ce trecuse pe tronul Moldovei[26]. Cu toate că Poarta îl găsise vinovat de administrarea ineficientă a ţării şi îl mazilise ca urmare a unui vicleşug pus la cale de boierii moldoveni, care la Obluciţa, în faţa lui Suleyman-paşa, l-au înaintat la tronul Moldovei pe clucerul Constantin Cantemir, această ultimă domnie a lui Dumitraşcu poate fi considerată drept o primă tentativă de introducere a regimului fanariot în Ţările Române, datorită sistemului de venalităţi fiscale la care fusese supusă Ţara Moldovei.
Prin domnia lui Constantin Cantemir, se instaurează o nouă dinastie de voievozi a Moldovei – cea a Cantemireştilor. C. C. Giurescu considera că domnul Constantin Cantemir era dintr-un neam modest de răzeşi, din satul Silişteni, în judeţul Fălciului[27], iar Ştefan S. Gorovei este de părere că bătrânul Cantemir provenea dintr-o familie de boiernaşi din Ţara de Jos, un strămoş al căreia, Pătru Silişteanu, este menţionat încă în documentele de pe timpul lui Ştefan cel Mare[28].
Viaţa tumultoasă a lui Constantin Cantemir s-a răsfrânt şi asupra domniei sale. Indubitabil, dexteritatea militară de care a dat dovadă, ca urmare a experienţei sale în numeroase bătălii, se va observa şi în ultimii ani de viaţă. Dânsul a participat în luptele polonezilor cu cazacii lui Bogdan Hmelniţki (1648-1655), cu moscoviţii (1654-1667), cu tătarii (1648-1652), cu suedezii (1655-1660), cu Brandenburgul, cu principele Gheorghe Rakoczi al II-lea (1657)[29].
După ce fusese „cel mai mare meterez al Moldovei împotriva sciţilor (adică a tătarilor – n.n.) din Bugeac[30], după cum îl caracterizează feciorul său, marele cărturar, Dimitrie Cantemir, demonstrându-şi iscusinţa în a negocia cu tătarii bugeceni problemele de hotar[31], funcţiile pe care le-a deţinut atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească, precum şi dibăcia de care a dat dovadă în lupte, l-au propulsat la tronul domnesc de la Iaşi. În acest sens, P.P. Panaitescu caracteriza domnia lui Constantin Cantemir ca fiind una „autoritară şi cu autoritate morală a unui om puternic, bun oştean, temut de toţi, abil cârmuitor şi mai ales stăpânitor absolut[32].
Ion Neculce considera că, în ciuda existenţei unei grupări ostile domnului, acesta cu boiarii trăiia bine până la o vreme, pentru că era om de ţară şi-i ştiia pe toţi, tot anume, pre carili cum era[33].
Potrivit promisiunilor făcute lui Şerban Cantacuzino, care avea înţelegeri cu austriecii şi polonezii, noul domn al Moldovei trebuia să colaboreze cu Ioan Sobiescki în vederea organizării unei campanii anti-otomane. În acest sens, Constantin Cantemir întreprinde o tentativă de îmbunătăţire a relaţiilor cu Miron Costin, care se afla în Regatul Polon. Cronicarul este numit staroste de Putna milcoveană, iar fiica domnului, domniţa Safta, se căsătoreşte cu Pătraşcu cămăraşul, fiul lui Miron Costin. Velicico Costin, fratele lui Miron, este făcut hatman. La revenirea în ţară, în 1685, Miron Costin şi-a recăpătat domeniul boieresc, cuprinzând 89 de sate şi părţi de sate, localizate în 11 ţinuturi.[34]
O relevantă dispută diplomatică a avut loc între domnul Moldovei şi cel al Ţării Româneşti, din cauza faptului că Şerban Cantacuzino urmărea cu înverşunare să se răzbune pe fraţii Iordache şi Manolache Ruset. Iniţial, pentru a-i face pe plac domnului muntean, Constantin Cantemir l-a închis pe Iordache Ruset şi i-a celtuit capul” (i l-a strâns cu un cerc de fier – n.n.). Preîntâmpinat de către hatmanul Costin că v-a fi chemat înaintea Divanului Domnesc, Iordache fuge în Transilvania şi apoi la Constantinopol.[35] În cele din urmă, Constantin-Vodă a rezistat ingerinţelor domnului muntean în treburile interne ale Moldovei, graţiindu-i pe fraţii Ruset şi chiar oferindu-le, în 1686, funcţiile de prim-mare-vistier şi de al doilea staroste de Putna.[36] Conflictul dintre Şerban Cantacuzino şi Constantin Cantemir s-a aplanat de la sine ca urmare a decesului domnului muntean în toamna anului 1688.
Totodată, anumite consideraţii conjuncturale şi de oportunitate politică l-au determinat pe domnul Moldovei să întreţină nu doar legături diplomatice cu principele transilvănean, Apaffy, ci şi cu principalul pretendent, susţinut de turci, la tronul Transilvaniei, nobilul ungur, Emeric (Imre) Thököly.[37] Din descrierea misionarului catolic, Antonio Giorgini, rezultă că exista o intensă corespondenţă între domnul moldovean şi sus-numitul pretendent.[38]
Ioan Sobieski, interesat de menţinerea relaţiilor sale cu Mihail Apaffy, într-o scrisoare confidenţială din 3 aprilie 1686, îşi exprimă speranţa schimbării situaţiei din Transilvania ameninţată de trupele austriece, anunţând că la Câmpulung Moldovenesc locuitorii Moldovei s-ar fi supus de bună voie Poloniei.[39] În atare situaţie, la curtea principelui transilvănean soseşte solia domnului Cantemir, iar anterior venise şi solia din partea domnului Ţării Româneşti. În cadrul întrevederilor s-a hotărât încheierea unei alianţe între Ţările Române, sub protecţie habsburgică.[40]
Opţiunea lui Cantemir de a menţine status-quo-ul, adică de a nu renunţa definitiv la suzeranitatea otomană de dragul unei protectorat habsburgic sau a unei ocupaţii poloneze, s-a manifestat de-a lungul domniei sale, în special prin contracararea atacurilor polono-căzăceşti, precum şi a detaşamentelor de tâlhari care năvăleau în Ţara Moldovei. Despre acest fapt menţiona domnitorul în corespondenţa adresată principelui Transilvaniei în perioada 1685 – 1688[41]. De altfel, un document relevant schimbului de informaţii dintre conducătorii celor două ţări româneşti este scrisoarea lui Constantin Cantemir către Mihai Apaffy din 31 august 1688:

„Preavestite şi preaînalte principe,
domn, frate, prieten şi vecin nouă binevoitor.
Primesc cu dragoste cercetarea prin scrisoarea adusă de omul Măriei Tale, că nu s-a sfiit Măria Ta a ne căuta, frăţeşte ne dăm silinţa şi noi cu bunăvoinţa de vecin asemănător a fi binevoitori Măriei Tale. În ce priveşte dorinţa omului Măriei Tale am fi putut aproba mersul lui până unde ar fi vrut, dar examinând lucrul nu l-am încuviinţat: dar după cum cere bunăvoinţa de vecin, potrivit dorinţei Măriei Tale nu mă sfiesc cu acest prilej a vă informa prin scrisul nostru despre veştile de aici, care dorim să-l găsească pe Măria Ta în bună sănătate.
Putem să scriem Măriei Tale în ceas norocos, că polonezii se află în tabără sub cetatea Cameniţei, într-un oraş numit Zarocze. Se află acolo şi înălţimea sa sultanul Noradin, au fost şi ciocniri, împingându-i pe polonezi i-au mânat până în tabăra lor, acum tătarii nu mai lasă pe nimeni să iasă din tabără. S-a dus şi înălţimea sa paşa Saraschierul, grăbindu-se cu trupele, cu tot felul de lucruri de trebuinţă, mergând cu provizii îndestulătoare; în continuare care va fi sfârşitul lucrului aceasta numai sfântul Dumnezeu poate şti. Dinspre muscali şi cazaci niciun folos, deoarece nici nu se înţeleg, nici nu-şi fac tabără. În sfârşit, rugăm şi noi frăţeşte pe Măria Ta, să nu ne luaţi în nume de rău dacă se vor înnoi oarecare veşti şi să ne daţi de ştire despre ele. Destăinuirea Măriei Voastre la aceasta o primim cu mare plăcere. După care vă dorim să rămâneţi în chip fericit.
În oraşul nostru Iaşi, în ultima zi a lui august, în anul 1688.
Fraţi, prieteni şi vecini binevoitori
ai ilustrităţii domniei voastre,
Constantin Voievod,
domn al Ţării Moldovei”[42]

Odată cu încheierea Tratatului de la Dumbrăveni din 9 mai 1688, Transilvania renunţă la suzeranitatea otomană şi acceptă protecţia trupelor austriece ale generalului Caraffa. Ca urmare a acestei modificări a statutului internaţional al Transilvaniei, la 2 aprilie 1689, Mihail Teleki porunceşte bistriţenilor să închidă drumurile spre Moldova din porunca generalului imperial Veterani[43].
În timp ce Transilvania a ajuns sub stăpânire austriacă, Moldova, datorită diplomaţiei şi abilităţii domnului Constantin Cantemir a reuşit să reziste încercărilor de ocupaţie din partea polonezilor, păstrând supunerea faţă de Poartă, cu toate că în 1690, constrâns de circumstanţe, domnul Moldovei a încheiat Tratatul de la Sibiu cu împăratul habsburgic, Leopold I. Clauzele acestui document prevedeau garantarea domniei ereditare familiei Cantemir, neimpunerea religiei catolice, ajutor reciproc în caz de invazie polonă. În schimb, Moldova era obligată să le plătească imperialilor un tribut de 50 000 de galbeni. Articolul al doilea prevedea: Domnul va fi întărit pe viaţă, iar fiului său mai mare i se va conferi titlul de conte[44].
Xenopol considera, însă, că tratatul nu fusese altceva decât o farsă: Din chiar reproducerea conţinutului acestui pretins tratat se vede că întreaga ştire a relaţiilor lui Cantemir cu Nemţii era o iscoadă. (...) Era oare cu putinţă ca împăratul Germaniei (adică al Imperiului Habsburgic – n.n.) să dee în mâna lui Cantemir un asemenea act, cu tot jurământul de a ţinea secretul, când prin destăinuirea lui s-ar fi rupt de îndată legătura cu Polonii cea atât de trebuincioasă, pentru a scoate la un capăt fericit greul răsboiu cel purta cu Turcii, mai ales când şi Francezii îl atacau pe de altă parte[45]. Nu vom stărui asupra nedumeririi marelui istoric român, însă vom sublinia faptul că acesta se îndoia, în mod justificat, de înmânarea copiei Tratatului domnului moldovean şi în mod nejustificat, de existenţa, propriu-zisă, a documentului.
Ca urmare a semnării Tratatului secret din 5/15 februarie 1690 de către reprezentantul împăratului, Donat Heissler, şi trimişii domnului Moldovei, Ioan Buhuş şi Petru Iuraşcu, putem afirma că domnitorul Constantin Cantemir ducea o politică de prudenţă în raport cu puterile vecine, asigurându-şi în mare măsură stabilitate în ţară şi securitate pentru domnie. Prin semnarea acestui document, domnul Moldovei urmărea evitarea ocupării ţării sale de către eventualii învingători ai Porţii şi, totodată, evitarea represaliilor otomanilor în cazul unui insucces major al Ligii Sfinte. Însă circumstanţele politico-militare create, ca urmare a victoriei forţelor otomano-muntene de la Zărneşti (11/21 august 1690) împotriva celor imperialo-transilvănene, care au dus la refacerea pentru scurt timp a principatului Transilvaniei sub Imre Thököly, au făcut ca Tratatul moldo-habsburgic din 1690 să nu aibă efecte juridice, întrucât domnul moldovean se acceptase să se supună împăratului Leopold I numai după ce trupele imperiale ar fi ajuns la Brăila şi Siret.[46]
Această politică duplicitară a domnului moldovean se încadrează perfect în mozaicul relaţiilor internaţionale de la sfârşitul sec. XVII, întrucât, pe de o parte, asentimentul faţă de puterile creştine, învingătoare la Viena, era la fel de evident ca şi aversiunea faţă de acea suzeranitate apăsătoare şi adesea chiar ruinătoare, iar pe de altă parte, pericolul ca Moldova să fie încorporată de către Imperiul Habsburgic sau Regatul Poloniei, în detrimentul statutului încă respectat al ţării, ca urmare a faptului că otomanii nu şi-au impus religia, limba, legile şi obiceiurile în Ţara Moldovei[47], făceau ca domnii să-şi demonstreze permanent abilităţile diplomatice în tratativele cu puterile vecine.
În anul 1691 a urmat o nouă campanie a oastei polone asupra Moldovei, care şi-a stabilit la Suceava, Neamţ şi Soroca garnizoane.[48]
În scrisoarea lui Constantin Cantemir către Ioan Sobiescki din 2 octombrie 1691, emisă în Ţuţora, domnul moldovean respinge cererea regelui polonez de a trece sub protecţia sa şi îi cere să-ţi retragă armatele din Moldova: Am primit scrisoarea măriei voastre regeşti, în care măria voastră mă sfătuieşte să mă întorc cu totul şi să mă supun protecţiei măriei voastre. Aceasta în niciun chip n-o pot face, pentru că eu, din mila Domnului, am stăpânii mei osebiţi, sub a căror putere şi protecţie fiind, pot să mă apere şi pe mine şi această ţară. Am ştire şi despre aceasta că măria ta te gândeşti să pui garnizoane în Iaşi şi în Roman. Deci nici aceasta nu poţi face măria voastră, căci dumnealor sultanii se află cu mari hoarde la trecătoare şi cu care măria voastră vei ajunge repede să te vezi. Ceea ce măria voastră îmi face cunoscut în scrisoarea măriei voastre, că ai să-ţi uneşti oştirile cu oştirea domnealui generalului Veterani, ştim bine atât unde se află dumnealui generalul Veterani, cât şi că deocamdată nu va veni aici. Aş dori deci prieteneşti măriei voastre, ca măria voastră să-ţi nu-ţi pierzi degeaba aceste oşti, ci mai bine să te întorci cu ele înapoi. În care privinţă fac atent creştineşte pe măria voastră, şi nu te aştepta măria voastră ca aici să nu fie oşti tătăreşti. Mai amintesc măriei voastre că nu vei face cu aceste hoarde nimic altceva, decât că vei da în robie pe sărmanii din această ţară, pentru care ar trebui avut un respect creştinesc[49].
Într-o altă scrisoare, datând tot din 2 octombrie 1691, Constantin Cantemir se adresează mai puţin intransigent şi pe un ton mai muabil decât în depeşa sus-menţionată, enumerând motivele pentru care i-a refuzat protecţia regelui polonez şi asigurându-l că şi el doreşte independenţa deplină a Ţării Moldovei: „Strădania măriei voastre în legătură cu eliberarea acestei ţări vrednice de plâns de sub greul jug este cunoscută nouă tuturora, şi după cum măria voastră ai avut totdeauna privirea părintească şi îndurătoare asupra tuturor acelora ce apelează la protecţia măriei voastre, domnul meu milostiv. Şi aşa este, căci cine ar fi acela care nu şi-ar dori libertatea? Totuşi spuneam înaltei înţelepciuni şi stăpâneştii atenţii a măriei voastre, domnul meu milostiv, dificultatea noastră, că, afară de fiul, pe care-l am la Stambul (Istanbul – n.n.), mi s-au luat prin firman doi fii şi întreaga casă, precum şi casele tuturor boierilor care se află mai jos de Fălciu. În al doilea rând, toţi sărmanii cetăţeni (în sensul de locuitori ai „cetăţii”, adică ai ţării – n.n.) ar trebui să cadă în robie. (...) Ar trebui să dau în robie atât pe copiii mei, cât şi întreaga ţară. (...) Căci deşi milostivirea sa hanul nu este aici, dar oastea lui e toată, cu calgai sultan, care, fiindcă n-are nicio tulburare din partea Moscovei, merge aici cu oastea împotriva măriei voastre, cu alţi sultani, ceea ce înştiinţăm măriei voastre, după conştiinţa noastră. Cad deci în faţa preastrălucitei maiestăţi a măriei voastre regeşti, cerşind creştineasca milă şi îndurare a măriei voastre asupra acestei ţărişoare pe moarte. Măria voastră, ca un domn înţelept, poate găsi mijloace înţelepte pentru recuperarea noastră, iar nu acest mijloc care arată acestei ţărişoare pe faţă prăpădul şi ruina. Nu dori, măria voastră, să pierzi această ţărişoară, căci dacă măria voastră vei ţine mai departe aici oştile sau vei lăsa garnizoane, de bună seamă că va pieri, pentru că săbiile stăpânilor noştri atârnă asupra ei[50].
Din aceste două scrisori, aparent diametral opuse din cauza tonalităţii întrebuinţate, reiese că domul moldovean încerca să cocheteze cu veleităţile regelui polonez, dovedind clarviziune, dar şi o necontentenită smerenie în raport cu vecinul său mult mai puternic. Prin această corespondenţă, Constantin Cantemir încerca să evite crearea unui „teatru de război” interminabil pe teritoriul Ţării Moldovei, încercând să-l ademenească pe Ioan Sobiescki, propunându-i amânarea planurilor sale anti-otomane pentru vremuri mai favorabile şi făcând aluzie la faptul că Moldova ar urma şi i s-ar cuvine să se afle sub protectorat polonez. Într-un fel, pentru a compensa amânarea, pe o perioadă nedeterminată, de altfel, a trecerii sub protectoratul polonez, domnitorul îi furnizează informaţii lui Ioan al III-lea cu privire la planurile otomanilor de a invada Regatul Poloniei.
Cât priveşte moldovenii polonofili, Constantin Cantemir, cu toate că se afişa ca un bun creştin în raport cu regele polonez, împăciuitor şi gânditor la situaţia supuşilor săi, era cât se poate de necruţător cu moldovenii care-şi trădau ţara. Executa fără milă pe cei prinşi în podgheazurile polone; până şi pe mitropolitul Dosoftei, deşi fusese luat de Sobiescki de la Iaşi în 1686, „se mâniese pe-acel mitropolit şi-i făcusă afurisănie de la patrierhii[51]. Cu şi mai mare severitate erau trataţi moldovenii din detaşamentele polone, domnitorul poruncind ca aceştia „tăiaţi în patru, să fie spânzuraţi pe la răspântii[52].
Pe plan internaţional, spre sfârşitul deceniului opt şi începutul celui de-al nouălea al sec. XVII, putem consemna înaintarea eşalonată a habsburgilor în Ungaria şi Transilvania, pe când polonezii încercaseră zadarnic să atace decisiv Poarta otomană între anii 1684-1691. Obiectivul maximal al leşilor era să-l aducă pe Iacob Sobiescki, fiul cel mare al regelui, pe tronul Moldovei şi chiar al Ţării Româneşti; plan sprijinit de regele Franţei, Ludovic al XIV-lea.[53]
Referitor la situaţia de la hotarul de est, în ianuarie 1692, sultanul Ahmed al II-lea, la presupusa solicitare a unor boieri moldoveni, îl anunţă pe domnul Constantin Cantemir că a fost trimisă scrisoare hanului Crimeii în problema încălcării hotarelor de către cazaci şi îi cere să colaboreze cu hanul pentru a-i sili pe aceştia să respecte firmanul de întărire a autorităţii domneşti asupra întregii ţări: „Boierii Moldovei făcând arzuhal la înalta mea Poartă, au înştiinţat că: de câţiva ani, cazacul care este hatman al Ucrainei trecând fluviul Nistru în această parte şi intrând în teritoriul Ţării Moldovei, s-a stabilit şi a pus cu sila stăpânire pe satele şi morile şi ogoarele şi moşiile şi vetrele lor, care sânt proprietăţile acestora rămase de la moşii şi strămoşii lor, şi a strâns lângă el supuşi ai Moldovei, zicând că aceştia ar fi cazaci. Deoarece a săvârşit aceste fărădelegi, mai înainte de aceasta, în timpul răposatului şi iertatului meu frate, sultanul Suleyman han – să-i fie ţărâna parfumată! – fusese emisă porunca ilustră şi fusese desemnat un mubaşir, pentru ca pomenitul hatman să treacă în partea cealaltă a fluviului Nistru şi să se stabilească într-un loc din afara pământurilor Moldovei...[54].
În martie 1692 sultanul Ahmed al II-lea emite o altă poruncă către mârzalele tătarilor din Bugeac de a se pune, cu oştile lor, la dispoziţia kalgaiului Kîrîm Ghiray care, împreună cu beilerbeiul Adanei, Mehmed paşa, are misiunea să apere Moldova împotriva unui eventual atac polonez: „Deoarece, în prezent, necredinciosul polonez cel blestemat are intenţii rele faţă de Ţara Moldovei, pentru înlăturarea stricăciunilor acestira a fost numit comandant cele ce este nobil printre emirii emirilor, beilerbeiul de Adana, Mehmed – să-i dăinuie norocul! Pentru paza şi apărarea acelei ţări, alături de sus-numitul beilerbei, a fost desemnat, împreună cu oastea tătară care vânează duşmanul, şi cel ce este moştenitorul măreţilor sultani, Kîrîm Ghiray sultan[55].
Încercând o recapitulare a celor mai importante realizări ale lui Constantin Cantemir pe plan extern, nu putem neglija meritul său de a menţine statutul internaţional al Ţării Moldovei, în pofida provocărilor şi a tentativelor de supunere deplină a ţării de către marile puteri. În relaţia cu habsburgii s-a arătat destul de prudent, iar prevederile Tratatului secret semnat la Sibiu de către reprezentanţii acestuia, demonstrează abilitatea domnitorului moldovean în a se asigura în reciprocitatea onorării promisiunilor făcute. În raport cu polonezii, Cantemir fusese uneori tranşant, alteori evaziv, aplicând cu măiestrie tactica victimizării, insistând asupra „nimicniciei ţărişoarei” sale şi a faptului că avea un fecior lăsat ostatic la Constantinopol. În scrisorile adresate regelui Ioan Sobiescki, domnul Moldovei îmbinase profesiunile de credinţă faţă de Coroană cu pragmatismul afişat în calitatea sa de supus al Porţii, fără a părea insidios.
Finalmente, domnul Constantin Cantemir nu ar fi reuşit să se menţină la tron, în acele condiţii vitrege, timp de aproape un deceniu, dacă nu ar fi obţinut şi menţinut încrederea sultanilor şi a suitei lor.
La 26 mai / 4 iunie 1693, Ahmed al II-lea aduce la cunoştinţa boierilor Moldovei că domnia ţării a fost încredinţată lui Constantin Duca, căruia trebuie să i se supună cu toţii.[56] Aşadar, în scaunul Moldovei este numit fiul fostului domnitor Gheorghe Duca, care avea doar 16-17 ani. Ascensiunea noului domn s-a putut realiza datorită sprijinului politic şi financiar pe care i l-a acordat Constantin Brâncoveanu.[57] Pentru a apropia şi mai mult Moldova de politica sa, domnul muntean a pus la cale logodna şi ulterior nunta dintre tânărul domn şi fiica sa, Maria: „Triimis-au Brâncovanul pe Mihai spătar şi cu alţi boieri ce să tâmplas-acolo pribegi, de s-au dus la Poartă, di-au aşedzat logodna cu fiica Brâncovanului, anume Maria, cu Constantin, ficiorul Ducăi-vodă[58].
Conform unor surse, înainte de a veni în ţară, Duca ar fi primit de la Constantinopol instrucţiuni de a face tot posibilul de a media pacea dintre Regatul Poloniei şi Imperiul Otoman. Dar având în vedere că nici măcar diplomaţia franceză nu înregistra succese în tentativa de a satisface pretenţiile anexioniste ale polonezilor, fără a periclita poziţiile otomane în sud-estul Europei, cu atât mai mult se dovedise că încercările de împăciuire ale tânărului domnitor vor suferi eşec.
Cu toate acestea, Constantin-vodă întreprinse măsuri de a păstra corespondenţa cu regele polonez, fapt dovedit prin scrisoarea acestuia din 26 aprilie 1694, emisă la Iaşi, prin care domnul moldovean îl roagă pe Sobiescki să oprească incursiunile de pradă ale armatelor sale: „(...)îmi revine să mă plâng înaintea preastrălucitei maiestăţi a măriei voastre regeşti, domnului meu milostiv, că detaşamentele de recunoaştere din ţările măriei voastre [au ajuns] deja în chip duşmănos până la Iaşi. (...) Din ce pricină au năvălit asupra mea, nu ştiu[59].
Începutul sfârşitului primei domnii a lui Constantin Duca se va produce odată cu firmanul sultanului Mustafa al II-lea din 15/24 aprilie 1694, prin care domnul Moldovei era însărcinat cu paza transportului soldelor pentru trupele otomane din Cameniţa: „Datorită faptului că duşmanii religiei care s-au adunat în noua cetate – pe care necredincioşii răufăcători au ridicat-o în apropierea cetăţii Cameniţa – împresoară zi de zi cetatea [Cameniţa], de peste trei ani populaţia islamică [de aici],nu are posibilitatea să ia din afară lemne pentru foc. (...) În afara nevoilor lor de acest fel, zahereaua ca li se dădea în mod obişnuit din partea miriei, lună de lună, deşi trebuia să fie de patruzeci şi două de mii cinci sute chile de Istanbul (ceea ce constituia 20 de ocale sau cca 25,6 kg – n.n.), de patru ori s-au dat, cu măreţul firman, douăzeci şi cinci mii de chile. Dar, nici aceasta nu a ajuns la destinaţie în întregime. (...) Oştenii de la hotar fiind într-o asemenea lipsă şi strâmtorare, din partea miriei fusese repartizată, pentru banii de solde, o parte din giziaua Moldovei; dar, până în acest moment nu a sosit niciun ban al acestora şi strângerea ei este, de asemenea, o treabă grea. Deşi oştenii menţionaţi se găsesc de atâţia ani în nevoi şi în stare deplorabilă, totuşi, voievodul Moldovei a făcut arz şi înştiinţare neadevărată la Înaltul Sfat, spunând că zahereaua şi soldele oştenilor de la Cameniţa, pe anul vechi şi pe cel nou, au fost achitate în întregime. (...) În cazul în care vă daţi cuvântul şi vă luaţi angajamentul de a plăti grabnic [această sumă], atunci situaţia voastră va fi considerată potrivită pentru îndreptarea ţării[60].
După cum descrie cronicarul Neculce, „când fu al treile an al domniei lui, vinit-au Daltaban sarascher-paşe de la Obluşiţă cu oaste la Ţuţora. Ş-au pornit zaharaoa din ţară şi o dede pe mâna Ducăi-vodă să-o poarte de grijă, să-i triimiţă la Cameniţă, cu oastea lui şi cu un soltan de tătari, precum purta mai înainte de grijă şi Cantemir-vodă. Deci Duca-vodă alesă oaste şi triimisă cu zaharaoa, iar Daltaban să-ntoarsă iar la Obluşiţă înapoi. Şi cât zăbăvi la Ţuţora, păn-a să porni zaharaoa, cinci, şesă dzile, i-au şi luat joimirii un haznătar limbă de la Chipereşti mărgând la leşi. Şi-l dusăr-în Ţara Leşască. Deci hatmanii leşeşti şi repedzir-un rămentar cu câtăva samă de oaste şi loviră zaharaoa lângă Nistru şi o spărsără şi o jăcuiră. Dece Constantin-vodă şi cădzu în presus mare despre Daltaban sarascherul, şi să mâniè foarte tare pe Constantin-vodă. Şi scrisă la Poartă rău de Constantin Duca-vodă, că nu este om harnic la domnie, nice este cu dreptate Porţâi, că den chivernisala lui cea proastă au luat leşii zaharaoa[61].
Aşadar, imaginea lui Constantin Duca a fost serios şifonată şi turcii nu au ezitat să trimită la Iaşi un capugiu să ia banii birului şi în acelaşi timp să verifice activitatea domnului şi să-l mazilească dacă va fi recunoscut „viclean”.[62] Picătura care umpluse paharul răbdării Porţii fusese eroarea comisă de tânărul domn moldovean de a-l ucide pe trimisul turc şi pe cel care-l găzduia: „Capegi-başe, care mărsesă în Ieşi pentru banii birului şi pentru alte pricini, care m-au sus s-au pomenit, şădè în gazdă în casăli ciobanului Constantin postelnicul. Ş-au zăbăvit mult în Ieşi. Să miera cum a faci, că banii birului nu-i da Constantin-vodă, şi adevărul nu ştiè pentr-aceli pricini de pâră ce-l pârâsă de la Cameniţă şi Daltaban sarascherul (...) Ce şi chemă pe cumnatu-său, Costân hatmanul, şi feceră sfat numai amândoi şi alesără sfatul rău şi fără socoteală. Că triimisă la Moisăiu sărdarul, la cetate la Neamţu, de-au vinit cu vro trei, patru sute de joimiri într-o noapte, şi-n faptul dzuei au lovit pe capegi-başi, de i-au tăiat capul, ş-au prădat chervăsăria turcească[63].
În încercarea de a-şi răscumpăra greşeala şi de a recâştiga bunăvoinţa sultanului, Constantin Duca ordonă ostaşilor să atace garnizoanele poloneze de la cetatea Neamţ, împiedicând astfel aprovizionarea trupelor polone. Despre aceasta ne mărturiseşte şi Daniil Rupicki, în scrisoarea sa adresată lui Stanislav Iablonowski, castelanul Cracoviei, din 18 noiembrie 1695: „Milostivirea sa domnul (Constantin Duca – n.n.) nu vrea în niciun chip să îngăduie să se transporte grâne la noi. Am trimis vreo cincisprezece care. Ne-a îngăduit să cumpărăm. Când s-au întors, le-au reţinut pe toate la Piatra. Destul de neprietenoşi şi nu se recunosc a fi doritori de graţia binefăcătorului meu (Ioan Sobiescki – n.n.). Precis, trebuie să-i înspăimântăm, căci şi Iaşii îi înconjură cu îngrădituri. (...) Strângând oameni la grămadă, s-au sfătuit între ei ca, în absenţa binefăcătorului meu, sultanul să stea cu tabără pe Moldova, între Câmpulung şi Neamţ, li voiesc să ia Câmpulungul, Neamţul şi Hangul[64].
Toate încercările lui Constantin Duca de a-şi salva tronul s-au dovedit a fi tardive şi zadarnice, astfel încât la 28 noiembrie / 7 decembrie este emis firmanul sultanului Mustafa al II-lea, prin care domnul Moldovei este mazilit şi i se porunceşte să meargă cu întreaga familie la Istanbul, pentru a locui în casa tatălui său.[65]
Despre prima domnie a lui Constantin Duca nu putem consemna decât tentativele sale himere şi timorate de a se afirma pe plan regional, fapt irealizabil atât datorită influenţei şi prezenţei ubicue a socrului său, domnul muntean, Constantin Brâncoveanu, cât şi a inexperienţei sale în purta tratative şi a stabili un curs viabil politicii externe a Ţării Moldovei.
Antioh Cantemir fusese numit domn al Ţării Moldovei prin firmanul sultanului din 8/17 decembrie 1695: „fiind trimisă ilustra mea poruncă, fusese dat avertismentul meu împărătesc că, până la sosirea – cu voia preaînaltului Allah – la reşedinţă a celui care acum este voievodul Moldovei – pildă emirilor din naţia lui Iisus – voievodul Antioh, fiul lui Cantemir, este necesar şi important să se arate grija şi sârguinţa în treburile privind stăpânirea şi cârmuirea ţării Moldovei, precum şi în cele referitoare la protecţia şi ocrotirea şi liniştea populaţiei ei[66].
Aşadar, la tronul Moldovei urcase feciorul mai mare al lui Constantin Cantemir, pe care cronicarul Neculce îl descrie ca „om tânăr, ca de 20 de ani, om mare, cinteş, chipeş, la minte aşedzat, giudecător drept. Nu era prè cărturar, numai nu era prostu. Menciuneli, tălpizicurile nu le iubiè, la averi nu era lacom, obiceie noo nu priimiè să le facă prè peste samă, vânător şi slujitor bun, după hirea tătâne-său[67].
Pe plan extern, noul domn a încercat să stabilească relaţii de bună vecinătate şi înţelegere. Întâi de toate, îl trimite în solie pe Lupu Bogdan hatmanul la experimentatul domn muntean cu scopul de a cere în căsătorie pe una dintr fiicele sale. Aparent binevoitor, Constantin Brâncoveanu primeşte propunerea lui Antioh Cantemir cu condiţia să fie omorât Iordache Ruset vistiernicul. În realitate, această condiţie nu fusese decât un pretext, deoarece Brâncoveanu nu dorea să se înrudească cu Cantemireştii, pe care îi considera că sunt „de neam prost[68].
Aceasta fiind situaţia în raport cu Ţara Românească, Antioh Cantemir a înţeles că trebuie să menţină încrederea Porţii şi să îndeplinească toate poruncile sultanului, pentru a-şi păstra scaunul domnesc. Cea mai grea însărcinare o constituia motivul mazilirii predecesorului său şi, anume, aprovizionarea trupelor otomane din cetatea Cameniţa. Domnul moldovean îi încredinţare lui acelaşi Lupu Bogdan hatmanul (1696), apoi lui Moise serdarul (1697) aceasta misiune dificilă, pentru ca, într-un final, el însuşi să ducă la bun sfârşit operaţiunea: „şi cum au trecut Nistrul, cum au răpedzit înapoi la Poartă de-au făcut veste de-au băgat zaharao în Cameniţă. Şi-ş făcu Ant(i)ohie-vodă de la Poartă mare cinste şi laudă pentru-aceasta[69].
Indubitabil, politica externă a domnului moldovean era în directă dependenţă de derularea războiului antiotoman al Ligii Sfinte. Întrucât austriecii întâmpinau dificultăţi în Transilvania, aceştia nu au mai intervenit din 1687 în spaţiul extracarpatic. Singurul stat membru al Ligii, care se implica în Moldova, rămânea Regatul Poloniei. După mai multe campanii nereuşite, polonezii trimiteau periodic doar detaşamente („podghiazuri”) pentru acapararea proviziilor din sudul ţării. În acest sens, Antioh Cantemir s-a văzut nevoit să se adreseze noului rege, ducele Saxoniei, August al II-lea, cu rugămintea ca acesta din urmă să înceteze incursiunile în Moldova, întrucât „stricau” ţara. În schimb, domnul se angaja „şi când s-a tâmpla să margă cembururi (pâlcuri de ostaşi – n.n.) tătăreşti în sus, om faci şi noi ştire leşilor să se ferească[70].
Relaţiile cu noul rege al Poloniei plecau de la premisa că Moldova urma să treacă sub suzeranitate polonă cu condiţia ca Bugeacul să fie realipit la principat. Acest deziderat era cât se poate de iluzoriu, din moment ce August al II-lea nu dispunea de susţinerea permanentă a cazacilor, iar tătarii deţineau controlul asupra stepelor din sudul Ţării Moldovei. Cu toate acestea, solia trimisă de Antioh Cantemir în Polonia fusese primită corespunzător uzanţelor timpurilor, August al II-lea asigurându-i pe trimişii lui Cantemir, Eni pârcălab şi Mihuleţ, că în caz de victorie, Moldova urma să facă parte din Rzeczpospolita şi să obţină aceleaşi drepturi ca şi Ducatul Lituanian.[71]
Pentru a nu depinde doar de promisiunea polonezilor, Antioh Cantemir trimite solie şi în Rusia. În luna mai a anului 1698, la hatmanul ucrainean Mazepa soseşte trimisul domnului, Sava Constantinov, cu rugămintea ca ţarul, atacând Bugeacul, să-l apere pe domnul moldovean de năvălirea oştirilor poloneze.[72]
La acel moment, însă, nici polonezii şi nici ruşii nu intenţionau să întreprindă careva operaţiuni militare la gurile Dunării, deoarece se purtau tratative cu otomanii, la 16/26 ianuarie 1699 fiind semnată Pacea de la Karlowitz. Conform păcii încheiate, între Polonia şi Poarta Otomană, s-a ajuns la cedări teritoriale reciproce. Astfel, turcii cedau polonezilor Podolia şi cetatea Cameniţa, în schimb Polonia se retrăgea definitiv din cetăţile şi mănăstirile din nordul Moldovei. De asemenea, „tătarii din Bugeac, care în timpul războiului au părăsit locurile lor permanente de trai şi s-au mutat pe teritoriile Moldovei, să părăsească aceste locuri, pe viitor să trăiască în pace şi să nu facă niciun rău ţării”[73].
Cât priveşte Casa de Austria, aceasta obţinuse de la otomani recunoaşterea sui generis a principiului uti posidendi, conform cărora teritoriile ocupate de către habsburgici rămâneau în posesia acestora.
Finalmente, putem concluziona că, în demersul nostru modest de a contura un tablou al activităţii diplomaţiei moldovene din anii 1683-1699, ne-am condus de viziunea elitistă a istoriei şi, anume, că domnii Ţării Moldovei erau promotorii vectorului politicii externe de la sf. sec. XVII; de atitudinea şi abilităţile acestora depindea, adeseori, rezultatul negocierilor şi viabilitatea bunelor relaţii cu ţările vecine.
Indubitabil, Ţara Moldovei s-a aflat, şi în această perioadă, în vremuri de restrişte, în care hoardele tătare năvăleau în mod constant, iar trupele polono-căzăceşti şi otomane de multe ori îşi stabiliseră „reşedinţa” pe teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru.
La asediul Vienei din 1683 fusese tăiat „nodul gordian” al apariţiei pe scena balcanică a unui nou actor – Casa de Austria. Iar Pacea de la Karlowitz (1699) nu fusese decât un răgaz indispensabil pentru otomani, pentru a reuşi să se menţină influenţi în sud-estul Europei, în timp ce pentru polonezi, acel Tratat a însemnat începutul sfârşitului ca putere regională.
În atare condiţii, Ţara Moldovei continua să fie o piesă importantă în jocul marilor puteri, dar numai un pion pe tabla de şah a relaţiilor internaţionale. Agonia otomană avea să se răsfrângă asupra celor două Principate Române prin introducerea sistemului turco-fanariot şi, ulterior, prin pierderea definitivă a influenţei asupra lor.[1] Susana Andea, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), Cluj-Napoca, 1996, p. 332-334.
[2] Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, vol. V, Bucureşti, 2003, p. 296.
[3] Iorga N. Istoria românilor, vol. VI, Monarhii, Bucureşti, 1938, p. 289.
[4] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 197.
[5] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 80.
[6] Iorga N., Istoria românilor, vol. VI, Monarhii, Bucureşti, 1938, p. 345.
[7] Stoide C., Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor moldo-poloneze din anii 1683-1684 // Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, vol. XIII, Iaşi, 1976, p. 75.
[8] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 305.
[9] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 199.
[10] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 305.
[11] Ibidem, p. 306.
[12] Stoide C., Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor moldo-poloneze din anii 1683-1684 // Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, vol. XIII, Iaşi, 1976, p. 80.
[13] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 307.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem, p. 309.
[16] Ibidem, p. 312.
[17] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 80.
[18] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 202.
[19] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 313.
[20] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 202.
[21] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 81.
[22] Xenopol A.D., Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. VII (de la Matei Basarab şi Vasile Lupu până la Brâncovanu), ed. a III-a, Ed. Carte Românească, Bucureşti, p. 262.
[23] Ibidem, p. 263.
[24] Ibidem.
[25] Susana Andea, Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. XVII-lea, Cluj-Napoca, 1997, p. 173.
[26] Xenopol A.D., Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. VII (de la Matei Basarab şi Vasile Lupu până la Brâncovanu), ed. a III-a, Ed. Carte Românească, Bucureşti, p. 264.
[27] Giurescu C. C., Istoria Românilor, vol. III, partea I, Bucureşti, 1944, p. 205.
[28] Murgescu B., O domnie la cumpăna veacurilor: Constantin Cantemir, Magatin istoric, Bucureşti, p. 22.
[29] Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), coord. A. Eşanu, Chişinău, Ştiinţa, 2008, p. 53.
[30] Cantemir D., Descrierea Moldovei, 2007, p. 183.
[31] Cantemir D., Viaţa lui Constantin Cantemir zis cel Bătrân, domnul Moldovei, traducere în lb. română de Radu Albala, Bucureşti, 1960, p. 74-75.
[32] P.P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1958, p. 29-30.
[33] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ed. a II-a revăzută, Bucureşti, 1959, p. 304.
[34] Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), coord. A. Eşanu, Chişinău, Ştiinţa, 2008, p. 75.
[35] Ibidem.
[36] Cantemir D., Viaţa lui Constantin Cantemir zis cel Bătrân, domnul Moldovei, Bucureşti, 1960, p. 154-155.
[37] Susana Andea, Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. XVII-lea, Cluj-Napoca, 1997, p. 171.
[38] Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, Bucureşti, 1983, p. 88, 104, 119, 120.
[39] Susana Andea, Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. XVII-lea, Cluj-Napoca, 1997, p. 176.
[40] Zaborovschi V., Politica externă a celor trei principate, Ţara Românescă, Transilvania şi Moldova, de la asediul Vienei (1683) până la moartea lui Şerban Cantacuzino şi suirea pe tron a lui Constantin Brâncoveanu (1688), Bucureşti, 1925, p. 83-85.
[41] Mihnea I., Din legăturile lui Constantin Cantemir cu principele Mihai Apafi, Bucureşti, 1925, Revista Arhivelor, nr.2, p. 289-290.
[42] Susana Andea, Din relaţiile Transilvaniei cu Moldova şi Ţara Românească în sec. XVII-lea, Cluj-Napoca, 1997, p. 199.
[43] N. Iorga, Acte şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), colecţia Hurmuzaki: Documente privitoare la istoria românilor, XV/2, Bucureşti, 1913, p. 1416.
[44] Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale. 1387-1858. Tratate. Alcătuitor I. Eremia, Chişinău, Universitas, 1992, p. 245-246.
[45] Xenopol A.D., Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. VII (de la Matei Basarab şi Vasile Lupu până la Brâncovanu), ed. a III-a, Ed. Carte Românească, Bucureşti, p. 270.
[46] Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), coord. A. Eşanu, Chişinău, Ştiinţa, 2008, p. 90.
[47] Boicu L., Principatele Române în raporturile politice internaţionale (sec. al XVIII-lea), p. 18, sursa: http://www.bjmures.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/B/BoicuLeonid-Principatele_romane.pdf
[48] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 207.
[49] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 330.
[50] Ibidem, p. 332.
[51] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 94.
[52] Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), coord. A. Eşanu, Chişinău, Ştiinţa, 2008, p. 83.
[53] Ibidem, p. 87.
[54] Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti (1601-1712), Bucureşti, 1984, p. 407-408.
[55] Ibidem, p. 412-413.
[56] Ibidem, p. 418-419.
[57] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 208-209.
[58] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 111.
[59] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 334.
[60] Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti (1601-1712), Bucureşti, 1984, p. 430-432.
[61] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 116.
[62] Domnii Ţării Moldovei, Studii, volum editat de Demir Dragnev, Chişinău, Civitas, 2005, p. 210.
[63] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 118-119.
[64] Corfus I., Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone (sec. al XVII-lea), Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1983, p. 336.
[65] Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti (1601-1712), Bucureşti, 1984, p. 433.
[66] Ibidem, p. 437.
[67] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 125.
[68] Uricariul A., Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, vol. II, Bucureşti, 1994, p. 192.
[69] Neculce I., Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001, p. 130.
[70] Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII), coord. A. Eşanu, Chişinău, Ştiinţa, 2008, p. 103.
[71] Ibidem.
[72] Ibidem, p. 104.
[73] Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale. 1387-1858. Tratate. Alcătuitor I. Eremia, Chişinău, Universitas, 1992, p. 247.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu